Kandidaat nr. 2 GR 2022 VVD Noardeast Fryslân

 

Kandidaat nr. 3 GR 2022 VVD Noardeast Fryslân

Kandidaat nr. 4 GR 2022 VVD Noardeast Fryslân / Bestuurslid VVD Fryslân

Kandidaat nr. 5 GR 2022 VVD Noardeast Fryslân / Bestuurslid


 

Kandidaat nr. 6 GR 2022 VVD Noardeast Fryslân

Kandidaat nr.7 GR 2022 VVD Noardeast Fryslân

 

Kandidaat nr. 8 GR 2022 VVD Noardeast Fryslân / Penningmeester

Kandidaat nr. 9 GR 2022 VVD Noardeast Fryslân / Secretaris

Kandidaat nr. 11 GR 2022 VVD Noardeast Fryslân / Vice Voorzitter

Kandidaat nr. 13 GR 2022 VVD Noardeast Fryslân / Voorzitter

Kandidaat nr. 14 GR 2022 VVD Noardeast Fryslân / Bestuurslid

Lijststrekker VVD Dantumadiel / Wetterskip Fryslân.

Kandidaat nr. 2 GR 2022 VVD Dantumadiel