Statenlid voor de VVD

Lijststrekker VVD Dantumadiel /VVD Fractievoorzitter AB Wetterskip Fryslân.

 • Naam: Gerda Bos
  Leeftijd: 56 jaar
  Beroep: Opleidingsmanager ROC Friese Poort en mede eigenaar melkveehouderij.
  Woonplaats: De Falom 
 • Ik zet mij in voor het behoud van een gezonde agrarische sector in onze gemeente Dantumadiel. Mijn doelen hierbij zijn:
  - steunen van initiatieven vanuit de agrarische sector, zoals een tweede tak in recreatie en toerisme;
  - de gemeente dient bij het formuleren van hun beleid, de specifieke belangen van de agrarische sector te betrekken. Dit geldt voor zowel bestemmingsplannen voor het buitengebied       als milieubeleidsplannen;
  - de agrarische sector moet zich op een economische wijze kunnen blijven ontwikkelen;
  - bestaande land- en veeteeltgebieden niet onnodig hinderen door natuurontwikkeling of planologische ontwikkelingen;
  - duurzaamheid stimuleren, zoals energievoorziening door zonne-energie en kleinschalige windenergie;
  - bermafval composteren zodat dit toegediend kan worden op agrarische grond voor duurzame en vruchtbare landbouwgrond.

           -nieuwe woonfuncties in het buitengebied mogen de bedrijfsvoering van de agrariër niet hinderen.

 • Daarnaast is het van belang dat we huizenbouw mogelijk maken om jongeren in onze gemeente houden, dit bevorderd de leefbaarheid.
 • Herindeling van Dantumadiel heeft onze speciale aandacht. Bij de afweging moet de haalbaarheid, houdbaarheid op de lange termijn en betaalbaarheid meegenomen worden.