Kandidaat nr. 13 GR 2022 VVD Noardeast Fryslân / Voorzitter