Ondersteunend raadslid  / Bestuurslid VVD Fryslân

Ik bin Piet Osinga, 66 jier en ik kom út Marrum, ik bin troud mei Paulina, ik ha 2 bern en 4 pakesizzers.
Ik wurkje noch folop mei op de pleats fan myn soan.
Sûnt 2014 bin ik aktyf binnen de fractie fan de VVD, Op dit stuit bin ik ek bestjoerslid fan de VVD Fryslân.

De reden wêrom ik my ferkiesber stelt ha is: dat de agraryske sektor de oankommende jierren foar grutte feroarings komt te stean u.o. it stikstof dossier, de waddenaginda en de natuer-ynklusyfe lânbou.

Dit betsjut u.o. dat de gemeentlike wet en regeljouwing oanpast wurde mat, op praktisch en ynnovatyf buorkjen.
Koart sein, de VVD sil soargje, dat de boeren rômte hâlde om te buorkjen.
Foar en achter de seedyk.