Ondernemen in Noardeast-Fryslân

Werkgelegenheid

Voor de VVD heeft het terugdringen van de werkloosheid een hoge prioriteit. Met name de werkloosheid onder de jongeren baart ons grote zorgen. De gemeente kan hier iets aan doen. Aan het sociaal economisch beleid van de gemeente moet een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en onderwijs ten grondslag liggen. Voor het behoud van bestaande werkgelegenheid en het scheppen van nieuwe, achten wij het van groot belang dat wordt gezorgd voor een goede infrastructuur en bereikbaarheid; ook met het openbaar vervoer.

Grondpolitiek

De gemeente heeft door aankoop en of het eventueel in bezit houden van grond een goed instrument in handen om verschillende belangen af te wegen en of veilig te stellen. Na de verwezenlijking van een ruimtelijke bestemming zal moeten worden bepaald of de gronden in gemeentelijk bezit behoren te blijven. Het gemeentelijk eigendom is onbetwist indien dit bijvoorbeeld openbare ruimten betreft zoals parken, straten, openbaar groen en speelterreinen voor kinderen. Wanneer verkoop overwogen wordt, mag dit nooit ten koste gaan van het gemeenschappelijke gebruik. De VVD is van mening dat het overdragen van gronden met een particuliere bestemming naar de particuliere sector de voorkeur heeft. De grondprijs moet daarbij worden bepaald door het marktmechanisme. Gezien de huidige en toekomstige economische ontwikkelingen is een strakke regie op de strategische grondvoorraad een voorwaarde.

Werk en inkomen

Maatschappelijke dienstverlening vraagt van de gemeente een goede coördinatie, omdat er raakvlakken bestaan op verschillende beleidsterreinen zoals volkshuisvesting, ouderenzorg, verslavingszorg, openbare orde, jongerenbeleid, preventie en bestrijding van vandalisme, emancipatie en zorg. Door de veranderingen in de samenleving (wijzigende leefvormen, perioden met en zonder werk) verandert het beroep op de overheid. De aanbodmarkt moet daarom worden omgezet in een vraagmarkt. Daartoe moet periodiek onderzoek plaatsvinden naar de behoefte vaan burgers aan professionele zorg en vrijwilligerszorg. Uitgaande van dit onderzoek bepaalt de gemeente of subsidiëring wordt verstrekt.

Bestuur

De VVD wil de vormgeving van het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan in nauw overleg met alle andere betrokken organisaties en burgers tot stand brengen. Wij wensen een kwalitatief goed gemeentebestuur. Dat betekent dat er hoge eisen gesteld moeten worden aan politici en het proces van de publieke verantwoording.