Grondpolitiek

De gemeente heeft door aankoop en of het eventueel in bezit houden van grond een goed instrument in handen om verschillende belangen af te wegen en of veilig te stellen. Na de verwezenlijking van een ruimtelijke bestemming zal moeten worden bepaald of de gronden in gemeentelijk bezit behoren te blijven. Het gemeentelijk eigendom is onbetwist indien dit bijvoorbeeld openbare ruimten betreft zoals parken, straten, openbaar groen en speelterreinen voor kinderen. Wanneer verkoop overwogen wordt, mag dit nooit ten koste gaan van het gemeenschappelijke gebruik. De VVD is van mening dat het overdragen van gronden met een particuliere bestemming naar de particuliere sector de voorkeur heeft. De grondprijs moet daarbij worden bepaald door het marktmechanisme. Gezien de huidige en toekomstige economische ontwikkelingen is een strakke regie op de strategische grondvoorraad een voorwaarde.

Bouwaanvragen

De behandeling van bouwaanvragen moet een zo kort mogelijke doorlooptijd kennen. In de afgelopen periode hebben de oude gemeenten diverse activiteiten ondernomen om er voor te zorgen dat de wettelijke termijnen niet worden overschreden. De gemeente heeft ook veel gedaan om de klantvriendelijkheid en de adviserende rol van de gemeente te verbeteren. De VVD vindt dat dit nog beter kan, bijvoorbeeld door de invoering van de één-loketfunctie, waar een inwoner met al zijn vragen terecht kan. Dit loket zal bijdragen aan een klantgerichte benadering.

Wonen

Mensen bepalen in beginsel zelf waar en hoe ze willen wonen, mits deze initiatieven passen binnen de kaders van de bestemming. Het is aan de gemeente om hiervoor heldere, eenduidige kaders te scheppen. Deze kaders zijn niet in steen gehouwen en zijn op basis van voortschrijdend inzicht aanpasbaar zonder de rechtszekerheid hierbij aan te tasten. De nieuwe omgevingswet biedt hiertoe straks de mogelijkheden. Kleinschalige lokale projecten worden op hun merites beoordeeld.

Huisvestingsmogelijkheden (starterswoningen) voor jonge mensen in de kleinere kernen is wat ons betreft een aandachtspunt. De VVD wil dorp specifiek beleid graag een plek geven in de nieuwe raadsperiode. Laten we het DOM-beleid (Dorp Ontwikkeling Maatschappij) als pilot zien, dan zou het doel kunnen zijn om in de nieuwe gemeente ruimtelijke kwaliteit op maat per kern te faciliteren. Het gemeentelijke welstandsbeleid laat de inwoners zo veel mogelijk vrij bij de bouw en aanpassing van hun woning. Gemeentelijke voorschriften beperken zich tot hoofdlijnen. De VVD is voorstander van een proef met regelvrij bouwen. Ook hier geldt dat de gemeente ruimhartig met nieuwe initiatieven moet omgaan

Duurzaamheid

Duurzaam bouwen wordt toegejuicht. Duurzame ambities van de gemeente zelf moeten op dusdanige wijze worden ingevuld dat dit zoveel mogelijk budgettair neutraal verloopt. Zonneweiden zijn geen probleem, als het niet ten koste gaat van landbouwgrond. VVD is voor goede en eerlijke voorlichting over mogelijkheden van opwekken van duurzame energie. Elke vorm van opwekking van duurzame energie is en blijft maatwerk. Echter is de VVD van mening dat mestvergisters niet binnen een straal van een kilometer van stads en dorpskernen mogen worden geplaatst.

Leefbaarheid

Een leven lang fijn wonen in Noardeast-Fryslân. Dat geldt voor senioren van nu en van de toekomst gelukkig steeds langer. Een goede ouderenzorg is een plicht die op ons allemaal rust omdat juist de ouderen in onze dorpen verantwoordelijk zijn voor het welstandsniveau waarvan wij nu profiteren. Zelfstandig kunnen blijven wonen in de eigen vertrouwde omgeving, daar gaat het om. Daarnaast wil de VVD een volwaardige deelneming aan de samenleving door de ouderen bevorderen. Al onze dorpen hebben hun eigen identiteit. En die willen we graag behouden. Goed functionerende Dorpsbelangen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid. Met zorg die lokaal wordt afgestemd met maximale keuzevrijheid en ruimte voor inbreng van de mensen zelf. De VVD wil het verenigingsleven actief stimuleren: verenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan de sociale structuur en de leefbaarheid.

De VVD is een voorstander van dorpsbudgetten . De VVD pleit voor het instellen van een dorpenfederatie en uitbreiding van dorpscoördinatoren.

Voorzieningen

Onze gemeente kent een groot aanbod van voorzieningen. Dit is zeker belangrijk voor de regiofunctie die wij hebben. De VVD blijft voor het behoud “De Sionsberg” waar de zorg voor de inwoners van de gemeente gewaarborgd blijft. Ook dienen wij ons te blijven richten op de zorg voor ouderen. Ook op dorpen dienen voldoende mogelijkheden te zijn die de zorg versterken, zodat ook ouderen in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. Dit is ook met name belangrijk voor de leefbaarheid van de dorpen. De gemeente dient meer dan nu hierin te faciliteren. Wij zijn overtuigd van het nut van dorpshuizen als ontmoetingsplaats voor de bewoners van een dorp. Er zal goed moeten worden gekeken naar manieren van communicatie met de dorpen c.q dorpsbelangen in onze uitgestrekte gemeente. Daarbij is het belangrijk om in de gemeente met steunpunten te werken waarbij deze steunpunten als frontoffice moeten worden ingericht. Waarbij de mogelijkheid wordt gecreëerd om voor bepaalde diensten spreekuren in te stellen

Veiligheid

Uitgangspunt voor de VVD Is dat de burger zich in zijn woning, op straat, of elders veilig moet voelen De gemeente moet met haar beleid deze veiligheid bieden; zij doet dit door in de eerste plaats te zorgen voor een goede inrichting van de woon- en werkomgeving. Daarnaast moet zij het idee bevorderen dat orde en veiligheid voor iedereen van belang is. Bij bestrijding van criminaliteit is medewerking van de bevolking van groot belang. Het vroegtijdig melden bij de politie van verdachte zaken is uiterst belangrijk. Het beleid met betrekking tot openbare veiligheid verdient de volle aandacht. De VVD vindt dat de rampenbestrijding meer aandacht en middelen moet krijgen. Oefening, preventie, uitrusting en opleiding van brandweer, geneeskundig- en aanverwant personeel dient ondersteund te worden. De VVD is van mening dat de aanwezigheid van voldoende bluswater beschikbaar moet zijn.

Natuur en landschap

De natuur en het landschap in onze regio zijn uniek. Het rustige en open karakter biedt goede mogelijkheden voor mens en dier om hier gezond te kunnen leven. We dienen er voor te zorgen dat deze prachtige natuur behouden blijft. Wel kan er ruimte worden geboden voor kleinschalige ontwikkelingen, maar deze dienen dan zo veel mogelijk plaats te vinden bij bestaande bebouwing en landschappelijk inpasbaar worden gemaakt. Een gedegen plan dient onderdeel te zijn van de vergunningaanvraag.