Ondernemen in Noardeast-Fryslân

Werkgelegenheid

Voor de VVD heeft het terugdringen van de werkloosheid een hoge prioriteit. Met name de werkloosheid onder de jongeren baart ons grote zorgen. De gemeente kan hier iets aan doen. Aan het sociaal economisch beleid van de gemeente moet een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en onderwijs ten grondslag liggen. Voor het behoud van bestaande werkgelegenheid en het scheppen van nieuwe, achten wij het van groot belang dat wordt gezorgd voor een goede infrastructuur en bereikbaarheid; ook met het openbaar vervoer.

Ondernemersklimaat

Een aantrekkelijk ondernemersklimaat kenmerkt zich door duurzaam ingerichte bedrijventerreinen, adequate winkelvoorzieningen en een goede bereikbaarheid. De gemeente kan en moet hier een stimulerende rol spelen door het creëren van eenvoudige vestigingsvoorwaarden, mogelijkheden werken aan huis, aantrekkelijke grondprijzen, snelle afhandeling van aanvragen en een proactieve opstelling. De VVD vindt bovendien dat de ondernemers in de gemeente nadrukkelijk moeten worden betrokken bij beleid dat hen aangaat.

De VVD ziet voor onze nieuwe gemeente een prachtige kans in de Regiodeal. Hierin wordt de ambitie uitgesproken om het Bruto Regionaal Product met € 400 miljoen in 2025 te laten stijgen door in te zetten op innovatie en ondernemerschap, een leven lang leren, een betere samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt en partnerschap.

Midden- en kleinbedrijf

Het midden- en kleinbedrijf is een zeer belangrijke, zo niet de belangrijkste motor voor de werkgelegenheid. Het beleid dat verschillende overheden voeren ten aanzien van het midden- en kleinbedrijf dient goed op elkaar afgestemd te worden. De gemeente moet daartoe zo nodig zelf initiatieven ontplooien. Voor de leefbaarheid in de gemeente en het goed functioneren van winkels, kantoren etc. is het van belang dat zij goed bereikbaar zijn. De inrichting van locaties voor winkels, kantoren en cafés moet flexibel zijn. De gemeente zal eveneens flexibel moeten zijn ten aanzien van openingstijden van horecabedrijven; de sluitingstijden worden in principe door de horecaondernemer zelf vastgesteld. De gemeenteraad zal de mogelijkheden die de winkeltijdenwet biedt, benutten door een zo ruim mogelijk kader te scheppen ten behoeve van de invulling door de middenstand. In het licht van de verruimde aandacht voor het lokaal economisch welzijn ziet de VVD de rol van de gemeente ten aanzien van het midden- en kleinbedrijf dan ook als verdergaand dan alleen voorwaardenscheppend. In nauw overleg met het bedrijfsleven gebruikt de gemeente alle ruimte die rijks- en provinciale beleidskaders laten om een integraal beleid te voeren. Dit beleid zal vooral ook stimulerend en adviserend van aard zijn en toegesneden op de lokale wensen, potenties en beperkingen. In dat kader moeten diverse instrumenten stelselmatig op hun waarde worden getoetst. Te noemen vallen soepel vergunningenbeleid ten aanzien van bepaalde branches/zones, tariefdifferentiaties etc. De gemeente zal trachten de voorwaarden te scheppen waaronder bedrijven onderling komen tot afstemming en wellicht tot afspraken die op de langere termijn een gezond en evenwichtig economisch klimaat waarborgen. De VVD wil een onderzoek naar de mogelijkheid van vestiging van bedrijven langs de Centrale-As. De provincie heeft dit uitdrukkelijk niet in het streekplan opgenomen. De VVD is echter van mening dat, wil je meer bedrijvigheid naar onze gemeente toe halen een directere ligging aan de Centrale-As een must kan zijn. De VVD vindt het belangrijk verdere ruimte te geven aan ontwikkeling van de industrieterreinen in Hallum, Kollum, Kollumerzwaag en Dokkum. Ontwikkeling van industriegebieden bij andere dorpen moet mogelijk blijven.

Agrarische sector

De agrarische sector is in directe en indirecte zin een belangrijke bron van bestaan. Maar ook de pijler voor een goede plattelandsontwikkeling. De gemeente moet waar mogelijk de initiatieven vanuit deze sector steunen. Dit zijn bijvoorbeeld initiatieven op het gebied van een tweede tak. Gemeenten dienen bij het formuleren van hun beleid, bijvoorbeeld bij bestemmingsplannen voor het buitengebied en milieubeleidsplannen, de specifieke belangen van de agrarische sector te betrekken. Behoud en doorontwikkeling van de veehouderij en akkerbouwsector dient voldoende kansen te krijgen in het gemeentelijk ruimtelijke ordening en milieu beleid. Naast die economische betekenis is de agrarische sector door de oppervlakte van het grondgebied ook van belang als beheerder van de groene ruimte. De groene ruimte die hoofdzakelijk door haar zo is gevormd. De VVD is van mening dat de agrarische sector, die door diverse overheden met te veel regelgeving wordt geconfronteerd, zich op een economische wijze moet kunnen blijven ontwikkelen , zowel op korte als lange termijn. Waarbij bestaande land- en veeteeltgebieden het agrarische ondernemen niet onnodig gehinderd mag worden door "natuurontwikkeling" of planologische ontwikkelingen die hierin strijdig zijn.

Activiteiten van agrariërs moeten wel kunnen worden gecombineerd met recreatie en toerisme. Initiatieven in deze moeten worden gehonoreerd. Het moet een aanvulling worden op onze regionale economie vooral voor toeristische en agrarische bedrijven.

Het buitendijks gebied, qua oppervlakte ca. 4.000 ha, is een uniek stuk natuurgebied in onze gemeente. Dit zou veel toegankelijker gemaakt moeten worden.

De vegetatie van het buitendijks gebied (distelbestrijding, kort gras) moet aantrekkelijk worden gemaakt voor overwinterende ganzen zodat de ganzen druk binnendijks afneemt. De gemeente zal hier op moeten handhaven.

Wellicht is kavelruil in de toekomst noodzakelijk

Ook in deze sector wordt duurzaamheid gestimuleerd, zoals energievoorziening door aardwarmte, zonne-energie, reststoffen en vergisting van groenafval. Nieuwe woonfuncties in het buitengebied mogen de bedrijfsvoering van de agrariër niet hinderen. Noardeast-Fryslân dient een integrale lange termijn visie te ontwikkelen op ruimtelijke ontwikkeling van de agrarische sector in de gemeente.

Recreatie en Toerisme

Toerisme en recreatie zijn een belangrijke bron van werkgelegenheid binnen onze gemeente. De afgelopen jaren is er vooral ingezet op samenwerking en kleinschalige recreatie. Het aanbod van kamperen en recreatiewoningen is volgens de VVD een goede ontwikkeling waar de gemeente dan ook planologisch ruimte voor moet bieden. Bijkomend voordeel is dat hierdoor het toeristische seizoen het jaar rond wordt, waarvan ook de plaatselijke middenstand kan profiteren. Een bloeiend aanbod van horeca, voet -, fiets- en ruiterpaden en evenementen komt daarbij zeker ook ten goede aan onze eigen inwoners. Niets is heerlijker dan dicht bij huis te kunnen ontspannen en recreëren. Regelgeving moet er op gericht zijn om evenementen mogelijk te maken De ontwikkeling van camperplaatsen en TOP’s verdient een bredere uitrol. Een TOP is een startpunt waar recreanten de auto kunnen parkeren om van daaruit heerlijk te fietsen of te wandelen. Een TOP biedt informatie over de fiets- en wandelroutes ter plaatse en er is horeca in de buurt. De (bewegwijzerde) routes laten de recreant kennismaken met de mooiste plekjes in onze regio. De startpunten zijn te herkennen aan markante constructies bij een parkeerplaats. Het Sud Ie project dient zo snel mogelijk te worden afgerond. Een volgende stap is het bevaarbaar maken van dorpsvaarten. Onze gemeente heeft een netwerk van kleinschalige voorzieningen, zoals kamperen bij de boer, bed & breakfast en een goed aanbod van horeca en dag attracties. De samenwerking tussen deze bedrijven is de afgelopen periode goed op gang gekomen en kan nog verder gestimuleerd worden.

De recreatieve mogelijkheden van de waddenkust moeten worden versterkt en makkelijker planologisch inpasbaar gemaakt worden, denk onder anderen aan Holwerd aan Zee, en de Sence of place projecten. De VVD blijft zich verzetten tegen de waterpeil verhoging van het Lauwersmeer. Het brengt schade toe aan de landbouw en de recreatiesector, terwijl er geen 0- meting heeft plaatsgevonden. Daarbij komt bij dat het waterschap Noorderzijlvest het Lauwersmeer gebied gebruikt als vrije afstroming waardoor bij veel regenval de Friese boezem niet vrij kan afstromen door de hogere ligging van de provincie Groningen. Het Friese achterland krijgt dan met te hoge water standen te maken die dan weer schade kunnen toebrengen aan kades en oevers.

Haven Lauwersoog

Hoewel de haven Lauwersoog buiten onze gemeentegrens ligt levert de haven veel werkgelegenheid op voor onze inwoners. Ook de gemeente dient als aandeelhouder bij te dragen aan de groei van de haven van Lauwersoog. Het aandeelhouderschap in de haven Lauwersoog is geen must.

Binnenstad en dorpskernen

Het is en blijft voor de VVD belangrijk te investeren in de binnenstad en dorpskernen. De binnenstad en dorpskernen zijn uniek in hun soort en dient zijn historische karakter te behouden.

Zondagsopenstelling De VVD is van mening dat zondagsopenstelling voor alle winkels in de gemeente Noardeast-Fryslân mogelijk moet worden gemaakt. Openstelling kan plaatsvinden, zodat een ieder op zijn of haar eigen wijze invulling kan geven aan de zondag. Het is de vrije keuze van de ondernemer. Het is niet aan de overheid om dit te bepalen

Infrastructuur en bereikbaarheid

Het wegennet in onze gemeente dient op een aanvaard niveau te blijven, zodat de stad Dokkum en de dorpen ook goed bereikbaar blijven. De VVD vindt dan ook dat we ons wegennet goed moeten beheren en onderhouden. Het onderhouden en soms herinrichten van deze wegen is een kostbare maar ook noodzakelijke taak. De verkeersveiligheid en het gebruik dienen op elkaar afgestemd zijn. Voor een goede en vlotte doorstroming van het verkeer dient bij het toewijzen van een 60 kilometerzone gekeken te worden of dit werkelijk de verkeersveiligheid bevordert. Dit om te voorkomen dat niet noodzakelijke belemmeringen voor het verkeer worden opgeworpen. Ook dient bij het aanleggen van verkeer remmende maatregelen naast de verkeersveiligheid te worden gekeken naar hinder voor het landbouw-, vrachtverkeer en hulpdiensten.

Met de aanleg van de Centrale As is hier een belangrijke bijdrage aangeleverd. Maar we zijn nog niet klaar! . Zo moet er nog geïnvesteerd worden in de verbinding tussen Dokkum en Kollum. De opwaardering van de Skieding (N358) en de N357 (de weg tussen Leeuwarden en Holwerd) Dit is van groot sociaal- economisch belang voor Noordoost Fryslân. Het is de verbindingsweg tussen Kollum, Buitenpost en Surhuisterveen naar het rijkswegennet (A7). Het zorgt voor een goede ontsluiting van de regio, een goede doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid op dit tracé neemt sterk toe. Wij zijn blij met de constructieve gesprekken tussen onze gemeente en de provincie. Wij willen oproepen om bij voortduring dit thema hoog op de bestuurlijke agenda te plaatsen.

Projecten die voor de VVD van belang zijn in het kader van bereikbaarheid de rondweg om Wanswert, Haak om Kollum en de Westelijke rondweg van Dokkum.

Parkeren en bereikbaarheid

In de binnenstad dient een goede balans te zijn tussen de parkeertarieven en doorstroming van verkeer. Parkeertarieven moeten niet onnodig hoog zijn. Dit kan een negatief effect hebben op het aantal bezoekers van de binnenstad. De VVD is niet tegen een autoluwe binnenstad. Voor ons staat dit niet haaks op de mogelijkheid van parkeren in de binnenstad, zoals bijvoorbeeld op “De Markt”. De binnenstad van Dokkum moet bereikbaar blijven. De VVD is voorstander om het huidige parkeerbeleid te continueren ( tot 11.00 uur en buiten de binnenstad gratis). Aanpassing van het parkeerbeleid dient altijd in overleg met de winkeliers en bewoners van de binnenstad plaats te vinden. Het streven blijft om onbetaald parkeren in de hele gemeente mogelijk te maken.

Regiomarketing

Met de aanleg van de Centrale-As is het juist van belang een goed marketingplan voor regio te maken en uit te voeren. Het is van belang om bedrijven en mensen naar onze regio toe te krijgen. De regiomarketing dient een van de belangrijkste taken te zijn van onze bedrijven contactfunctionaris. Het is belangrijk dit in een groter verband op te zetten met onze buurgemeenten. Daarbij moet er verder gekeken worden dan ANNO (Agenda Netwerk Noord Oost). Ook dienen ondernemers betrokken te worden bij de planvorming en uitvoering van deze regiomarketing.

Kabel Noord

De VVD is van mening dat Kabel Noord zich ten dienste moet stellen om zoveel mogelijk woningen op het glasvezelnetwerk aan te sluiten. Naar onze mening zal Kabel Noord met andere partijen moeten samenwerken om de financiële risico’s voor de gemeente tot een minimum te beperken, waarin garanties voor werkgelegenheid en continuïteit een waarborg moeten zijn. Ook stelt de VVD dat het netwerk van Kabel Noord moet worden opengesteld voor andere aanbieders om gebruikers in de gelegenheid te stellen hun eigen keuze daarin te maken.