Bestuur

De VVD wil de vormgeving van het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan in nauw overleg met alle andere betrokken organisaties en burgers tot stand brengen. Wij wensen een kwalitatief goed gemeentebestuur. Dat betekent dat er hoge eisen gesteld moeten worden aan politici en het proces van de publieke verantwoording.

Openheid

Voor de VVD is openheid van zaken van groot belang. Wij zijn van mening dat beleidsplannen die diep ingrijpen in bestaande situaties soms al voordat zij helemaal afgerond zijn in de inspraak gebracht moeten worden. De VVD is voorstander van raadgevende referenda. Deze referenda betreffen uiteraard alleen zaken waarover de gemeenteraad zelfstandig kan beslissen. De VVD staat open voor contacten met individuele burgers of groepen. Bezoeken aan wijken of dorpen, discussies met het gemeentebestuur of de VVD-fractie, en het vergaderen op locatie, zijn voor ons allemaal voorbeelden van het gewenste directe contact tussen burgers en hun politieke vertegenwoordigers. De VVD is van mening dat de politiek verantwoordelijk is voor het dichten van de kloof die er ontstaan is tussen de politiek en de burgers.

Financieel beleid

Een verantwoord financieel beleid is voor de VVD de basis voor het totale gemeentelijk beleid. Dit beleid stoelt op een reële sluitende meerjarenbegroting met een gezonde reservepositie, een tijdig opgestelde rekening, een overzichtelijk meerjarenperspectief en tussentijdse rapportages en het tijdig vooraf signaleren van risico’s die de financiële stabiliteit van de gemeente bedreigen.

De begroting moet voldoende buffer hebben om risico’s op te vangen en er dient gezorgd te worden voor een passende investeringsruimte.

Structurele uitgaven worden met structurele middelen gedekt. Dit geldt óók in crisistijd.

Door decentralisatiemaatregelen wordt veel –gewenst- rijksbeleid gefinancierd door of via de gemeentekas. De VVD vindt dit ongewenst en is van mening dat, indien het rijk taken decentraliseert voldoende middelen ter beschikking moeten worden gesteld. Binnen deze middelen moeten de taken worden uitgevoerd. Indien door decentralisatie van rijkstaken naar de gemeenten, waarbij niet altijd ook één op één de budgetten meegaan, de gemeentelijke financiën onder druk komen te staan, zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Hierbij dient prioriteit gegeven te worden aan het uitvoeren van de wettelijke taken.

Personeel en organisatie

De VVD is van mening dat de gemeente er voor de burger is en niet andersom. Daarom dienen de openingstijden van het gemeentekantoor worden aangepast aan de behoeftes van de burger. Het gemeentelijk personeel moet efficiënt werken en met de burger meedenken. Het personeelsbeleid moet economisch en flexibel zijn. De VVD vindt het van belang dat de correspondentie tussen gemeente en inwoners dient te worden gevoerd in begrijpelijk Nederlands of Fries voor de Friestaligen en de brieven moeten tijdig worden beantwoord.

De gemeente intern

De VVD is voor een college dat stoelt op een werkbare meerderheid in de gemeenteraad. Iedere democratische fractie wordt uitgenodigd deel te nemen aan het opstellen van het collegeprogramma. Tevens wordt de burgemeester geraadpleegd vanwege zijn/haar zelfstandige taken. Wij sluiten samenwerking met leden en fracties van fascistische of racistische partijen uit. Democratische rechten gelden echter ook voor deze groeperingen. De VVD zal evenwel in de beoordeling van hun optreden zowel in als buiten de raad, duidelijk maken dat liberale opvattingen zich nimmer verdragen met discriminerende of racistische politiek

De financiële gevolgen van het collegeprogramma moeten worden doorgerekend; de uitkomsten van de doorrekening worden in het collegeprogramma opgenomen. De gemeenteraad richt zich op het besturen op hoofdlijnen. De VVD acht een slagvaardig dagelijks bestuur gewenst. Delegatie van bevoegdheden aan het college van B&W en mandatering van uitvoeringsbevoegdheden aan ambtenaren worden door ons gestimuleerd. De informatievoorziening aan de raad over het gebruik van delegatie en mandatering dient bij overdracht te worden vastgelegd.

De gemeente extern

Bij nieuwe initiatieven wordt te vaak eerst gekeken waarom iets niet kan. Deze 'nee-cultuur' moet worden vermeden. Als liberale partij waakt de VVD over handhaving van een zo groot mogelijke vrijheid voor de burger. De VVD vindt daarom dat de gemeenteraad terughoudend dient te zijn in zijn verordenende ijver. Die verordeningen die tot stand komen, dienen uitvoerbaar en handhaafbaar te zijn. Kortom: minder regelgeving, minder bureaucratie.

Interactieve beleidsvorming

Teneinde de kloof tussen politiek en burger te dichten, dienen de mogelijkheden die de moderne techniek ons biedt benut te worden. Door interactie tussen politiek en burgers, experts en belanghebbenden zal transparantie en voortvarendheid geboden kunnen worden. Dit kan in aanvulling op (en niet in plaats van) de huidige wijze van plan- en besluitvorming. Doel moet zijn de betrokkenheid van burgers bij de politiek te vergroten en draagvlak te creëren. Rechtstreekse uitzending van de raadsvergaderingen op televisie is er een mooi voorbeeld van.

Klantgerichtheid

De gemeentelijke overheid is er voor de burgers en niet andersom. Daarom dienen processen zich te richten om de burgers te helpen en te ondersteunen. Niet de burgers zich laten aanpassen aan de gemeente, maar de gemeente dient, zoveel mogelijk, open te staan voor suggesties van haar burgers. De gemeente dient klantgericht te zijn. Dit kan zich met name uiten in een betere communicatie met de burgers. Het gebeurt nu nog te vaak dat de gemeente zich verschuilt achter regelgeving en te weinig naar de burgers luistert. Ook betere voorlichting aan burgers over hun rechten en plichten moet beter. Daarom wil de VVD de komende vier jaar gebruiken om de communicatie van de burgers met de overheid te bevorderen. Onbekend maakt onbemind.

Plaats en taak gemeente

De VVD is in beginsel voor een kleinere overheid. De gemeentelijke overheid dient terughoudend te zijn in zaken die inbreuk maken op het persoonlijke domein van mensen. Ook moet er naar gestreefd worden dat de klantgerichtheid van de gemeente naar haar burgers wordt vergroot. De ambtenaar voert niet alleen de wet uit maar past hem toe ten goede van de burgers.